Behövs verkligen litteraturkritik, och vad innebär det? Litteraturkritik är en återspegling eller en undersökning, och även en värdering av litteratur. De som sysslar med detta kallas för litteraturkritiker. Personen i fråga har rätt att sätta sina egna värderingar på den litteratur som ges ut. De brukar ofta skriva på kultursidan i en dagstidning, eller ge sina synpunkter i andra sociala medier. Sysslar du med litteraturteorik är det objektivitet som gäller, och den delen hör hemma i avhandlingar och vetenskapliga artiklar.

Tidlig teorikritik

Det fanns redan litteraturkritiker under antiken och Aristoteles var en av dem som förmedlade kritik. Det var filosoferna som under denna tid krävde att poeterna skulle skriva texter som var inspirerande, och texterna skulle även vara lärorika. Under 1700-talet när romantiken växte fram, ökade även kritikernas betydelse och inflytande genom användning av tidskrifter och tidningar. Kritiken skulle grunda sig på metafysiska och filosofiska premisser. Däremot var den litterära bedömningen gällande filosofiska, religiösa, politiska, psykologiska och sociala synpunkter inte av lika stor vikt.

Dagens litteraturkritik

Ses som två huvudsakliga arter som är baserad på kritikens ambition. Den kritik man möter i dagens media ska främst hålla en inbjudande och enkel nivå. Läsaren ska informeras om innehållet och på så sätt lockas att läsa originaltexten.