Man kan säga att litteratur är ett samlingsnamn för olika texter. Det kan gälla både muntliga och nedskrivna, och de ska uppfylla bestämda estetiska kriterier. Själva ordet ”litteratur” kommer från latinets ”litteratura” och i latinet förekommer det i tre olika bemärkelser: lärdom eller vetenskap, filologi (som kommer från grekiskan ”philología” som betyder kärlek till ord) och något som är skrivet. Ordet ”litteratura” härstammar i sin tur från ”littera” och det betyder då bokstav.

Människorna har så länge vi funnits använt sig av vissa ljud, som har någon form av betydelse. Dessa ljud har hela tiden utvecklats och till slut har riktiga ord bildats. Beroende på var man bott i världen har orden fått olika uttal och betydelse. Att vissa ord liknar varandra, beror på att människan inte stannat kvar på samma ställe, utan förflyttat sig under årtusenden. På forntiden ritades ofta figurer på väggar och senare på runstenar.

Litteraturens historia

Som sagt så är litteraturens historia lika gammal som människan haft förmågan att kunna kommunicera. Det började med muntliga berättelser, som sedan ledde fram till skriftspråk som tros uppfunnits 2100–2000 f.Kr. Man har hittat forntida kända bibliotek i Nineve och i Alexandria, men att datera de allra äldsta verken är väldigt svårt. Det första skriftspråket tecknades ner på lertavlor. Ett sådant som bevarats är Gilgamesheposet och det har senare även bevarats nedskrivningar av verk på så kallade papyrusrullar. Den äldsta muntliga litteraturen sägs vara skriven på vers, troligen för att rytm och rim skulle hjälpa berättaren att minnas storyn. När forskare jämfört de olika berättelserna som även förflyttats kan man ändå se vid nedtecknandet att berättelserna hållit sig ganska oförändrade trots alla led av tredenter.

Grekernas tro på litteraturen

De antika grekerna såg ner på både läsandet och skrivandet. På grund av detta motverkades en utveckling av läsfärdighet. De betraktade att läsning var till för slavarna, för att den ansågs vara ett sätt att underkasta sig det skrivna ordet. Det var inte passande för en fri man/kvinna att kunna. Detta gjorde att de kända grekiska filosoferna Sokrates och Pythagoras vägrade att skriva. När det gäller Platon så skrev han endast ner det som skulle publiceras för hans utbildade sällskap, och det för att ingen skulle tolka hans skrifter på fel sätt.

De litterära verk som räknas till inledningen på antikens tid är Homeros Iliaden (episk) och Odysséen, tillsammans med Sofokles, Aischylos, Sapfo och Euripides som sägs tillhöra lyrisk poesi. Platon var den som använde sig av filosofiska tankar i sina verk och det var någonting som han fick lära sig av sin mentor Sokrates. Det var sedan Platons lärjunge Aristoteles som utvecklade det vetenskapliga forskandet, för att ha med i litterär form. I sitt verk ”Om diktkonsten” skapade han den litterära teorin som fortfarande finns kvar i dag. Den latinska litteraturen som kom omkring 100 f.Kr–500 e.Kr, kan sägas vara förändringar på de teman som de antika grekerna skapade. Nya testamentet kom under 100-talet e.Kr och är än i dag en av de mest betydande textsamlingarna.